เอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)    ดาวน์โหลด
Notification of the Subscription Rights of Safari World Public Company Limited    Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย / Enclosure :
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
Information Memorandum of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares of Safari World Public Company Limited Download
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
Subscription Form for New Ordinary Shares Download
4. ใบนำฝากแบบ Bill Payment ดาวน์โหลด
Bill Payment Download
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และ แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล) ดาวน์โหลด
Inqury for the Subscriber that Deposit their Securities Certificates in the Issuer Account Only and Entity Status Certification and Information Disclosure Consent Form under FATCA Download
6. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ซาฟารีเวิลด์ ดาวน์โหลด
Power of Attorney Form Download
7. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
Map of the Temporary Location for Subscription of New Ordinary Shares Download

     ______________________________________________________________
การประชุมสามัญประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562     ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561     ดาวน์โหลด