ข้อมูลผู้ถือหุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เอกสารแนบ
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์การลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทย่อย
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม


      ------------------------------------------------------
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม


      ------------------------------------------------------
เอกสารการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
1. หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)


ข้อมูลผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุม และนิยามกรรมการอิสระ
4. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ
5. เอกสารหรือหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.


------------------------------------------------------
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2557
2. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ
7. เอกสารหรือหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.


      ------------------------------------------------------
เอกสารการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
1. หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

ข้อมูลผู้ถือหุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม และนิยามกรรมการอิสระ
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะ
      - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
      - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม